SZEMOT (Exodus)
Tora Pardes Lauder
Tora Izaaka Cylkowa
Biblia Gdańska
Biblia Warszawska
Biblia Tysiąclecia
Biblia ks. Jakuba Wujka
Biblia Warszawsko-Praska
Przekład Nowego Świata
Biblia Brzeska
Biblia Nieświeska
Biblia Leopolity
Biblia Królowej Zofii
DEWARIM (Deutoromium)
Tora Pardes Lauder
Tora Izaaka Cylkowa
Biblia Gdańska
Biblia Warszawska
Biblia Tysiąclecia
Biblia ks. Jakuba Wujka
Biblia Warszawsko-Praska
Przekład Nowego Świata
Biblia Brzeska
Biblia Nieświeska
Biblia Leopolity
CZYTELNIA
Dekret apostolski
r.I.Kramsztyk: O Dekalogu
Aseret hadibrot
Judaizm Pawła z Tarsu
Dekalog w starodrukach

Ja Pan, Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi Egipskiej, z domu niewoli.
Nie będziesz miał bogów cudzych przed oczyma mymi. Nie uczynisz sobie ryciny, ani podobieństwa, wszystkich rzeczy, które są na niebie wysoko, i na ziemi nisko, i które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał, ani służył; bo ja jestem Pan, Bóg twój. Bóg zazdrosny, oddający nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia, tym, którzy mnie nienawidzą: A czyniący miłosierdze na wiele tysięcy, miłującym mnie i strzegącym przykazań moich.
Nie będziesz używał imienia Pana, Boga twego, na daremno; bo nie ujdzie karania, który by na próżną rzecz wziął imię jego.
Zachowaj dzien Sobotni, abyś go święcił, jako przykazał Pan, Bóg twój. Sześć dni robić będziesz, i uczynisz wszystkie roboty twoje: Siódmy dzien jest Sabbath, to jest, odpocznienie Pana, Boga twego: nie będziesz weń czynił żadnej roboty, ty, i syn twój i córka, służebnik i służebnica, i wół i osioł, i każde bydle twoje, i gość, który jest między bramami twoimi: aby odpoczął służebnik i służebica twoja, jako i ty. Pamietaj, żeś i sam służył w Egipcie, i wywiódł cię stamtąd Pan, Bóg twój, ręką mocną i ramieniem wyciągniętym: i przeto ci przykazał, abyś zachował dzień Sobotni.
Czcij ojca twego, i matkę, jako Ci przykazał Pan, Bóg twój, abyś żył przez długi czas, i żeby ci się dobrze wiodło na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.
Nie będziesz zabijał.
Ani będziesz cudzołożył.
I kradzieży nie będziesz czynił.
Ani będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu fałszywego świadectwa.
Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ni domu, ni roli, ni sługi, ni służebnic, ni wołu, ni osła, i wszystkich rzeczy, które jego są.Dekalog biblijny,
Deutoromium 5, 6-21
w/g Biblii ks. D. Jakuba Wujka

Dosłowny przedruk z autentycznej edycji krakowskiej z r. 1599.

Serwis Dekalog.pl prezentuje tradycyjny, żydowski podział i układ przykazań na tablicach.

Więcej na ten temat w artykule Aseret hadibrot.
 © 2oo1 - 2o21  Dekalog.pl      Designed by P.I. Software