SZEMOT (Exodus)
Tora Pardes Lauder
Tora Izaaka Cylkowa
Biblia Gdańska
Biblia Warszawska
Biblia Tysiąclecia
Biblia ks. Jakuba Wujka
Biblia Warszawsko-Praska
Przekład Nowego Świata
Biblia Brzeska
Biblia Nieświeska
Biblia Leopolity
Biblia Królowej Zofii
DEWARIM (Deutoromium)
Tora Pardes Lauder
Tora Izaaka Cylkowa
Biblia Gdańska
Biblia Warszawska
Biblia Tysiąclecia
Biblia ks. Jakuba Wujka
Biblia Warszawsko-Praska
Przekład Nowego Świata
Biblia Brzeska
Biblia Nieświeska
Biblia Leopolity
CZYTELNIA
Dekret apostolski
r.I.Kramsztyk: O Dekalogu
Aseret hadibrot
Judaizm Pawła z Tarsu
Dekalog w starodrukach

Jam stał między Jehową a między wami onego czasu abym wam opowiedział rzecz Jehowy boście sie wy bali od oblicza ognia i nie wstawiliście na górę mówiąc: Jam Jehowa Bog twoy którym cie wyprowadził z ziemie Micraimskiey z dou niewoli
Nie będziesz mieć Bogów cudzych przedemną. Nie uczynisz sobie bałwana żadnego podobieństwa, które na niebiesiech zwierzchu y które na ziemi ze spodu, y które w wodach pod ziemią nie będziesz się im kłaniać, ani służyć, Bom ia Jehowa Bog twoy, Bog gniewliwy, nawiedzając nieprawość oycow na syniech, y na trzecich, y na czwartych nienawidzących mnie. A czynią miłosierdzie tysiącom miłującym mie y chowaiącym przykazania moie.
Nie wezwiesz imienia Jehowy Boga tweo (ku) próżności. Bo niepuści nieskarawszy Jehowa (tego) kto weźmie imię iego (ku) próżności.
Strzeż dnia sobotniego święcić iy, takoć rozkazał Jehowa Bog twoy. Sześć dni robić bedziesz i uczynisz wszytki sprawy twe. Lecz dzień siódmy sobotą Jehowy Boga twego, nie uczynisz żadnej sprawy: ty i syn twoy i córka twoia, y niewolnik twoy, y niewolnica twoya, y byk twoy y osieł twoy y każde bydle twe. Y przychodzień twoy, który w bronach twoich, aby odpoczywał niewolnik twoy y niewolnica twoia iako y ty. A pomnij żeś też niewolnikiem był w ziemi Micraimskiey, a wywiódł cię Jehowa Bog twoy stamtąd ręką mocną y ramieniem wyciągnionym y dlatego rozkazłci Jehowa Bog twoy czynić dzień sobotny.
Czci oyca twego y matke twoie takoć rozkazał Jehowa Bog twoy, aby przedłużyły dni twoie y aby tobie dobrze na ziemi, którą Jehowa Bog twoy daie tobie.
Nie zabijesz.
Nie będziesz cudzołożyć.
Nie będziesz też kraść.
Ani rzeczesz na bliźniego twego świadectwa fałszywego.
Nie bedziesz też pożądać żony bliźniego tweo, pola iego, byka iego, y osła yego, y wszego co bliźniego twego.

Dekalog wg
Biblii Nieświeskiej, 5 Mojżeszowa 5, 6-21
Przepisane z oryginału Biblii w tłumaczeniu Szymona Budnego z roku 1572.
Wydanie owo jest nazywane Biblią Nieświeską - wydruk w Nieżwieżu i prawdopodobnie w Zasławiu (w przedmowie pisano o Zasławiu lub Zasłaniu Litewskim).


Serwis Dekalog.pl prezentuje tradycyjny, żydowski podział i układ przykazań na tablicach.

Więcej na ten temat w artykule Aseret hadibrot.
 © 2oo1 - 2o21  Dekalog.pl      Designed by P.I. Software