SZEMOT (Exodus)
Tora Pardes Lauder
Tora Izaaka Cylkowa
Biblia Gdańska
Biblia Warszawska
Biblia Tysiąclecia
Biblia ks. Jakuba Wujka
Biblia Warszawsko-Praska
Przekład Nowego Świata
Biblia Brzeska
Biblia Nieświeska
Biblia Leopolity
Biblia Królowej Zofii
DEWARIM (Deutoromium)
Tora Pardes Lauder
Tora Izaaka Cylkowa
Biblia Gdańska
Biblia Warszawska
Biblia Tysiąclecia
Biblia ks. Jakuba Wujka
Biblia Warszawsko-Praska
Przekład Nowego Świata
Biblia Brzeska
Biblia Nieświeska
Biblia Leopolity
CZYTELNIA
Dekret apostolski
r.I.Kramsztyk: O Dekalogu
Aseret hadibrot
Judaizm Pawła z Tarsu
Dekalog w starodrukach

Jam jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemie egiptskiej, z domu niewolstwa.
Nie będziesz miał bogów inych przed oblicznością moją. Nie udziałasz sobie obrazu rytego ani podobieństwa wszystkich tych rzeczy, które są na niebie wzgórę i które na ziemi są nisko ani tych, które są w wodzie pod ziemią. Nie będziesz im czci dawał ani ich chwalił; bom Ja jest Pan, Bóg twój, Bóg zawisny w miłości, mszcząc się nieprawości ojcowskich w syniech w trzeciem i w czwartym pokoleniu tych, którzy Mnie nienawidzą; A czyniąc miłosierdzie nad tysiącmi tych, którzy Mię miłują i strzegą przykazania mego.
Nie będziesz używał daremnie imienia Pana, Boga twego, bo pomsty Bożej nie ujdzie, który na marne a niepotrzebne rzeczy imienia jego używa a bierze je.
Polnie strzeż dnia sobotnego, abyś go święcił, tak jakoć przykazał Pan, Bóg twój. Przez sześć dni będziesz robił i wykonasz wszystkie roboty i sprawy twoje, Ale siódmy dzień sobotni jest, to jest odpoczynienie Pana, Boga twojego. Żadnej roboty abo sprawy nie będziesz weń czynił ty i syn twój, i córka twoja, służebnik twój i służebnica twoja ani wół, ani osieł, ani żadne bydlę twoje i gość, który jest w domu twoim, aby służebnik twój i służebnica twoja odpoczynęli, jako i ty. Pamiętając na to, żeś też był służebnikiem w Egiptcie, a wywiódł cię stamtąd Pan, Bóg twój, ręką mocną i w ramieniu wyciągnionem; a przetoć przykazał, abyś święcił dzień sobotni.
Czci ojca twego i matkę twoję, jakoć przykazał Pan, Bóg twój, abyś długo żyw był a miał się dobrze na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.
Nie będziesz zabijał.
Nie będziesz cudzołożył.
Kradzej też nie czyń.
Ani też mów przeciwko bliźniemu swemu fałecznego świadectwa.
Nie pożądaj żony bliźniego twojego ani domu, ani rolej, ani sługi, ani służebnice, ani wołu, ani osła, ani rzeczy wszystkich, które są jego.


Dekalog biblijny
wg 5 Mojżeszowa Kapitulum 5, 6-21
Biblia Leopolity, z roku 1561
to piewszy drukowany przekład całej Biblii wykonany z Wulgaty.

Serwis Dekalog.pl prezentuje tradycyjny, żydowski podział i układ przykazań na tablicach.

Więcej na ten temat w artykule Aseret hadibrot.
 © 2oo1 - 2o21  Dekalog.pl      Designed by P.I. Software